در جریان مسابقه ای که شب گذشته بین بیانکا آندرسکو تنیسور جوان کانادایی و سرنا ویلیامز آمریکایی انجام شد بازیکن بزرگ آمریکایی در حضور هواداران مشهوری چون مگان مارکل همسر شاهزاده انگلستان که از دوستانش است و برای حمایت از وی آمده بود شکست را قبول کرد و دوم شد و این بیانکا آندرسکو، تنیسور 19ساله بود که قهرمان گرنداسلم شد.