تقریبا تمام ورزشکاران حرفه ای که می شناسیم، برای نتیجه گیری خوب و مستمر در دنیای ورزش، تمام تمرکزشان را روی تمرین و ورزش معطوف می کنند و ابعاد دیگر زندگی شان همانند تحصیلات و کار را نمی توانند همانند دیگر اعضای جامعه پیش ببرند. با این حال، امروز پای صحبت […]